දුරස්ථ සහ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

தொலைதூர மற்றும் தொடர்கல்விக்கான நிலையம்
களனிப் பல்கலைக்கழகம்

CENTRE FOR DISTANCE AND CONTINUING EDUCATION
UNIVERSITY OF KELANIYA

Choose Your Degree Program
ඔබගේ උපාධි පාඨමාලාව තෝරාගන්න

PHOTO GALLERY
ඡායාරූප ගැලරිය

University Premises
විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය

Convocations
උපාධි ප්‍රදානෝත්සව

0
Undergraduates
0
Degrees
0
Faculties
0
Departments
TodayToday3787
YesterdayYesterday2349
TotalTotal3883974
Statistik created: 2024-07-15T14:19:33+00:00
  • Last Modified On: Friday 05 July 2024.

Contact Us:

Location Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
No. 56/6,
Koongahawatta Road,
Kandy Road,
Kiribathgoda.
Postal Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
P.O.Box 03,
Univeristy of Kelaniya,
Kelaniya,
Sri Lanka.
Phone:
011-2987000 |011-2987001
011-2987002 | 011-2987005
011-2914478
 
Fax: 0112986606

Email (General): cdce@kln.ac.lk

Email (LMS): lmscdce@kln.ac.lk

Email (Appeal): appealcdce@kln.ac.lk

Search