උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2022 මැයි 23

19-05-2022


  ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි (බාහිර) පාඨමාලාව 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සහ 2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට ලියාපදිංචි කිරීම

19-05-2022


  වාණිජ විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධි තෙවන පරීක්ෂණ (බාහිර) - 2016

14-05-2022


 

වාණිජ විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධි දෙවන පරීක්ෂණ (බාහිර) - 2016

14-05-2022


 

ව්‍යාපාර කළමනාකරණවේදී සාමාන්‍ය උපාධි තෙවන පරීක්ෂණය (බාහිර) - 2016

14-05-2022


 

ව්‍යාපාර කළමනාකරණවේදී සාමාන්‍ය උපාධි (බාහිර) පාඨමාලාව - විභාග කල් දැමීම

13-05-2022


 

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව 2019 සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

13-05-2022


 

2022 මැයි 13 දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලුම විභාග කල් දැමීම

10-05-2022


 

වාණිජ විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධි (බාහිර) - විභාග කල් දැමීම

09-05-2022


 

වාණිජ විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධි (බාහිර) ප්‍රථම පරීක්ෂණය 2016 - විභාග කල් දැමීම

05-05-2022


 

ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි ප්‍රථම පරීක්ෂණය 2016 - විභාග කල් දැමීම

27-04-2022


 

ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි දෙවන පරීක්ෂණය 2015 - ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කල් දැමීම

15-04-2022


      

 

2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයන් සදහා මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම්පත් කැඳවීම

 

පවතින විදුලි අර්බුදය සහ දීර්ඝ නිවාඩුව හේතුවෙන්, අප්‍රේල් 11 වන දින කැඳවීමට නියමිතව තිබු ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයන් සදහා මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම්පත් කැඳවීම අප්‍රේල් 18 වන දින සිට සිදුකරන බව දන්වා සිටිමි.  

 

අධ්‍යක්ෂ

දුරස්ථ සහ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

08-04-2022


 

       ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධිය - නව ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචිය

28-03-2022

Contact Us:

Location Address:
Centre for Distance and Continuing Education,
No. 56/6,
Koongahawatta Road,
Kandy Road,
Kiribathgoda.
Postal Address:
Centre for Distance and Continuing Education,
P.O.Box 03,
Univeristy of Kelaniya,
Kelaniya,
Sri Lanka.
Phone:
011-2987000 | 011-2997995
011-2987001 | 011-2987709
011-2914478 | 011-2987045
011-2908166 | 011-2987005
011-2987002 
Email: cdce@kln.ac.lk
Website: www.cdce.kln.ac.lk
Fax: 0112986606

Search