** අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීමේ ගාස්තුව එක් වරක් පමණක් ගෙවීම ප්‍රමාණවත් වේ.

** අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය 2022-09-30 වේ.

Contact Us:

Location Address:
Centre for Distance and Continuing Education,
No. 56/6,
Koongahawatta Road,
Kandy Road,
Kiribathgoda.
Postal Address:
Centre for Distance and Continuing Education,
P.O.Box 03,
Univeristy of Kelaniya,
Kelaniya,
Sri Lanka.
Phone:
011-2987000 |011-2987001
011-2987002 | 011-2987005
011-2908166

Email: cdce@kln.ac.lk
Website: www.cdce.kln.ac.lk
Fax: 0112986606

Search