මේ වන විට ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පත් සහ ලියාපදිංචි කිරීම සහතික කිරීමේ ලිපිය ශිෂ්‍යයින්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනයට තැපැල් කර ඇති අතර එම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

ලේඛනය 01

Contact Us:

Location Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
No. 56/6,
Koongahawatta Road,
Kandy Road,
Kiribathgoda.
Postal Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
P.O.Box 03,
Univeristy of Kelaniya,
Kelaniya,
Sri Lanka.
Phone:
011-2987000 |011-2987001
011-2987002 | 011-2987005
011-2914478
 
Fax: 0112986606

Email (General): cdce@kln.ac.lk

Email (LMS): lmscdce@kln.ac.lk

Email (Appeal): appealcdce@kln.ac.lk

Search