ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි (බාහිර) පාඨමාලාව - 2022

01. A/L පදනම මත තෝරාගත් ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය

ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය - 2023/01/02 දින සිට 2023/03/01 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 1- 2023/03/13 දින සිට 2023/03/31 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 2 - 2023/05/02 දින සිට 2023/05/31 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 3 - 2023/06/01 දින සිට 2023/06/20 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 4 - 2023/06/21 දින සිට 2023/07/06 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 5 - 2023/07/19 දින සිට 2023/07/25 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

අතිරේක ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය 6 - 2023/07/26 දින සිට 2023/10/30 දක්වා වූ අයදුම්පත් සඳහා

02. වෙනත් සුදුසුකම් මත තෝරාගත් ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය
03. විෂය අඩුපාඩුකම් සහිත ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය
04. ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස්
05. අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භය
06. ප්‍රධාන හර විෂයයන් සංශෝධනය
07. තෝරාගත් ශිෂ්‍ය නාමලේඛනයන්හි නම් නොමැති අයදුම්කරුවන් සඳහා නිවේදනයයි

Contact Us:

Location Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
No. 56/6,
Koongahawatta Road,
Kandy Road,
Kiribathgoda.
Postal Address:
Centre for Distance
and Continuing Education,
P.O.Box 03,
Univeristy of Kelaniya,
Kelaniya,
Sri Lanka.
Phone:
011-2987000 |011-2987001
011-2987002 | 011-2987005
011-2914478
 
Fax: 0112986606

Email (General): cdce@kln.ac.lk

Email (LMS): lmscdce@kln.ac.lk

Email (Appeal): appealcdce@kln.ac.lk

Search